Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot Działania

Dom Dziecka  im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim jest jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego sprawującą pieczę zastępczą w formie instytucjonalnej.

1. Nasz Dom jest placówką opiekuńczo- wychowawczą typu socjalizacyjnego, która zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Placówka zapewnia swoim wychowankom zgodnie ze standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych:

 • odpowiednie warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego
 • zaspokajanie niezbędnych potrzeb-emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych
 • właściwe warunki mieszkaniowe
 • całodzienne wyżywienie, zaopatrzenie w odzież, przybory szkolne, zabawki itp.
 • wypoczynek letni i zimowy, uczestnictwo w zajęciach oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
 • wspieranie rozwoju poprzez umożliwienie kształcenia, pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań
 • organizowanie zajęć przygotowujących do samodzielnego życia i udzielanie pomocy w procesie usamodzielnienia wychowanków
 • opiekę pedagogiczną i psychologiczną
 • możliwość udziału w zajęciach rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujących do życia społecznego.

2. Dom realizując swoje zadania, uwzględnia prawa dziecka poprzez:

 • zapewnienie dzieciom opieki i wychowania poza  rodziną;
 • zapewnienie stabilnego środowiska wychowawczego;
 • umożliwienie kształcenia, rozwoju uzdolnień, rozwoju zainteresowań i indywidualności oraz zabaw i wypoczynku;
 • umożliwienie utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną i osobami bliskimi
 • podejmowanie działań umożliwiających dziecku powrót do rodziny biologicznej lub znalezienie rodziny przysposabiającej, lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • udzielenie pomocy dziecku w przygotowaniu do samodzielnego życia;
 • zapewnienie dziecku prawa do kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;
 • ochronę dziecka przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego życie prywatne;
 • traktowanie dziecka w sposób nienaruszający jego godności osobistej;
 • ochronę dziecka przed poniżającym traktowaniem i karaniem;
 • umożliwienie wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do wieku i stopnia dojrzałości;
 • poszanowanie tożsamości religijnej i kulturowej;
 • zapewnienie dziecku dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

3. Opiekę nad dziećmi sprawuje zespół wychowawczy złożony z wysoko wyspecjalizowanej kadry z przygotowaniem m.in. organizacja pomocy społecznej, terapia pedagogiczna z elementami logopedii, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika. Ponadto z wychowankami pracują: pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny, którzy szczególny nacisk kładą na pracę z dzieckiem trudnym eliminując zaburzenia w zachowaniu oraz wyrównując wszelkiego rodzaju braki i niedobory u dziecka. Pracownik socjalny współpracuje z rodzinami wychowanków.

4. Celem naszego  Domu jest praktyczne nabywanie i rozwijanie przez wychowanków umiejętności:

 • prowadzenia gospodarstwa domowego oraz gospodarowania budżetem domowym;
 • interpersonalnych oraz współżycia społecznego;
 • skutecznego załatwiania spraw osobistych i urzędowych;
 • radzenia sobie z problemami dnia codziennego oraz z trudami samodzielnego życia;
 • kształtowania właściwego stosunku do obowiązków oraz nabywania nawyków poszanowania mienia własnego, cudzego oraz społecznego;
 • gospodarowania określonymi środkami finansowymi adekwatnie do potrzeb, planowania wydatków, ich kontroli oraz odpowiedzialności za nie;
 • organizacji kontaktów koleżeńskich i towarzyskich z zachowaniem społecznie akceptowanych norm i zasad;
 • doskonalenia własnego charakteru, kształtowania i rozwijania zainteresowań.

5. Dom posiada 14 miejsc socjalizacyjnych.

6. W Domu umieszczane są dzieci od 10 do 18 roku życia..

7. Umieszczenie w Domu dziecka poniżej 10 roku życia jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia, dotyczy to rodzeństwa lub dziecka małoletniej wychowanki.

8. Dom przyjmuje dzieci na podstawie skierowania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie, w porozumieniu z Dyrektorem.