Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Osoby sprawujące funkcje

            Dyrektorem Domu Dziecka im.Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim jest dr Barbara Milewska, zatrudniona  przez Satrostę Powiatu Opolskiego na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2004r.

            Prawa i obowiązki Dyrektora określają przepisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks pracy oraz przepisów wewnetrznych obowiązujących w Domu Dziecka im.Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.

            Dyrektor posiada pełnomocnictwo Zarządu Powiatu Opolskiego do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Opolskiego w zakresie:

  • zaciągania zobowiązań rzeczowych i finansowych w granicach wynikających z zakresu działania Domu Dziecka im.Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim oraz odpowiadających potrzebom i mozliwościom finansowym określonych w planie finansowym na dany rok,
  • dysponowania środkami finansowymi pozostającymi we władaniu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim zgodnie z uchwałą budżetową,
  • zawierania umów dotyczących realizowanych zadań,
  • występowania jako strona w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu działąnia Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim,
  • udzielania w niezbędnym zakresie dalszych pełnomocnictw,
  • reprezentowania Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim wobec osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych w sprawach związanych z działalnością Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.

 

            Do obowiązków Dyrektora należy kierowanie całością zadań należących do działania Domu Dziecka im.Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim poprzez organizowanie i wykonywanie wszystkich zadań statutowych, określonych ustawami, uchwałami i porozumieniami, w tym:        

  • organizacja  administracyjna, finansowa i gospodarcza obsługi placówki,
  • wydawanie wewnętrznych aktów prawnych w formie zarządzeń, decyzji, regulaminów i instrukcji podlegających ewidencji w placówce.

            W przypadku nieobecności Dyrektora w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zastępuje go Pedagog lub inny wyznaczony pracownik, a w sprawach finasowych – Główny Księgowy.