Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Osoby sprawujące funkcje

Domem Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim zarządza Dyrektor Karina Miernik-Grędzińska.

Prawa i obowiązki Dyrektora określają przepisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks pracy oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.

            Dyrektor posiada pełnomocnictwo Zarządu Powiatu Opolskiego do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Opolskiego w zakresie:

  • zaciągania zobowiązań rzeczowych i finansowych w granicach wynikających z zakresu działania Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim oraz odpowiadających potrzebom i możliwościom finansowym określonych w planie finansowym na dany rok,
  • dysponowania środkami finansowymi pozostającymi we władaniu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim zgodnie z uchwałą budżetową,
  • zawierania umów dotyczących realizowanych zadań,
  • zawierania umów najmu i dzierżawy lokali;
  • występowania jako strona w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu działania Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim, a także w sprawach najmu i dzierżawy lokali;
  • udzielania w niezbędnym zakresie dalszych pełnomocnictw, w tym również w sprawach procesowych
  • reprezentowania Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim wobec osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych w sprawach związanych z działalnością Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.
  • do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu opolskiego

Do obowiązków Dyrektora należy kierowanie całością zadań należących do działania Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim poprzez organizowanie i wykonywanie wszystkich zadań statutowych, określonych ustawami, uchwałami i porozumieniami, w tym:        

  • organizacja  administracyjna, finansowa i gospodarcza obsługi placówki,
  • wydawanie wewnętrznych aktów prawnych w formie zarządzeń, decyzji, regulaminów i instrukcji podlegających ewidencji w placówce.

Podczas  nieobecności Dyrektora, jego obowiązki sprawuje Główny Księgowy Ewa Sitek.

Podczas nieobecności Dyrektora w zakresie spraw opiekuńczo- wychowawczych, Główny Księgowy podejmuje decyzje w porozumieniu z odpowiednio wychowawcami, pedagogiem,  psychologiem oraz pracownikiem socjalnym.