Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2011-12-08.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2022-03-31.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-10.

Data aktualizacji oświadczenia: 2022-03-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Karina Miernik-Grędzińska, dyrektor@domdziecka.tarnowopolski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 464 41 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-050 Tarnów Opolski, ul.Korczaka 1
Tel.: +48774644112
E-mail:
Strona internetowa: ddtarnowop.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Adres: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim, ul. Korczaka 1
46-050 Tarnów Opolski. Przed wejściem do budynku wybudowany jest spocznik ze stopniami schodowymi oraz dwa podjazdy z poręczami, które umożliwiają wejście do budynku.
Wejście do budynku jest odpowiednio oświetlone. Dostęp do nieruchomości nie jest ograniczony barierami architektonicznymi. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Toalety nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani informacji głosowych.

W celu poprawy dostępności do budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, osobom ze szczególnymi potrzebami, dyrektor Domu Dziecka wyznaczył asystentów osób ze szczególnymi potrzebami:

1. Anetta Szczepek

3. Mateusz Cygan

4.  Joanna Cichos

Do obowiązków asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami należy:

1) doprowadzenie osoby do miejsca wyznaczonego do jego obsługi;

2) poznanie sprawy z jaką osoba ze szczególnymi potrzebami przybyła do placówki opiekuńczo-wychowawczej;

3) ustalenie pracownika merytorycznie odpowiedzialnego do obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami;

4) odprowadzenie klienta do drzwi wyjściowych placówki opiekuńczo-wychowawczej;

5) zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez osobę ze szczególnymi potrzebami;

6) pomoc w ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się, Jednostka umożliwi skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika można również zgłosić pisemnie na adres Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim ul. Korczaka 1, 46-050 Tarnów Opolski, e-mail:  lub telefonicznie : 77 46 44 112.