Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystanie:

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, w tym w formule otwartych danych

Źródła prawa:

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, (https://eur-lex.europa.eu/legal content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024)
 2. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001641)

Pojęcia:

 1. informacje sektora publicznego – to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego,
 2. ponowne wykorzystywanie – to wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych,
 3. otwarte dane - to dane, które mogą być swobodnie używane, ponownie wykorzystywane i rozpowszechniane przez każdego – ewentualnie z podaniem źródła i zasad rozpowszechniania.

Cechy otwartych danych:

 1. swobodny dostęp do całości zasobu,
 2. bezpłatnie, a jeśli odpłatnie, to wyłącznie w zakresie kosztów krańcowych poniesionych w związku z reprodukowaniem, udostępnianiem i rozpowszechnianiem,
 3. udostępnione w formie możliwej do przetwarzania,

 

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu  Domu Dziecka im. Janusza Korczaka         w Tarnowie Opolskim

            Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim (ddtarnowopolski.biuletyn.info.pl ) ,
 2. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (informacje poniżej),


Tryb wnioskowy o ponowne wykorzystywanie ma zastosowanie w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat,
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady   i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego. 

Wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej w sekretariacie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim, adres: ul. Korczaka 1 46-050 Tarnów Opolski
 2. w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP /DDZTarnowOp/
 3. e-mailem na adres e-mail: sekretariat@ddtarnowop.pl

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ustawy, tj. powinien zawierać: 

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego,
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania,
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych,
 6. wskazanie:
 1. sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
 2. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym. 


W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania,
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego),Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy) wynikające m. in.:

 1. z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
 2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
 3. z przepisów innych ustaw;
 4. z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Zasada niewyłączności

Podmiot zobowiązany, który udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, nie ogranicza korzystania z tych udostępnianych lub przekazanych informacji przez innych użytkowników. W przypadku, gdy wykonywanie zadań publicznych wymaga ograniczenia korzystania z informacji sektora publicznego przez innych użytkowników, podmiot zobowiązany może zawrzeć z użytkownikiem umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tych informacji.

Umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego podlega co najmniej raz w roku ocenie podmiotu zobowiązanego                    w zakresie dalszego istnienia powodów jej zawarcia. Jeżeli w wyniku oceny podmiot zobowiązany stwierdzi ustanie powodów jej zawarcia, niezwłocznie wypowiada umowę.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


            Informacja sektora publicznego wytworzona w Domu Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim jest udostępniana lub przekazywana       w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy placówka – Dom Dziecka im. Janusza Korczaka    w Tarnowie Op. może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.


Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu


            W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2021 poz. 735 i poz.1491)

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo                 o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Z 2019 poz. 2325, z 2020 poz. 2299 i poz. 2320 oraz 2021 poz. 54, poz. 159, poz. 1598).