Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na żywność w roku 2017

 

Zapytanie ofertowe na „Zakup żywności dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka

 im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim”

 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy PZP)

 

                Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty/ofert  na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  1. Nazwa, ilość i cena towaru.

Produkty różne. Zestawienie ilości towaru zawiera załącznik Nr 1.

pobierz załącznik  XLSXZał. Nr 1 do zapytania ofertowego. Produkty różne 2017r..xlsx (15,26KB)

 

Nabiał. Zestawienie ilości towaru zawiera załącznik Nr 2.

pobierz załącznik XLSXZał. Nr 2 do zapytania ofertowego. Nabiał 2017r..xlsx (11,92KB)

 

Owoce i warzywa. Zestawienie ilości towaru zawiera załącznik Nr 3. 

pobierz załącznik XLSXZał. Nr 3 do zapytania ofertowego. Owoce i warzywa 2017r..xlsx (13,39KB)

 

Mięso. Zestawienie ilości materiału zawiera załącznik Nr 4.

pobierz załącznik XLSXZał. Nr 4 do zapytania ofertowego. Mięso 2017r..xlsx (12,42KB)

 

Drób mrożony. Zestawienie ilości materiału zawiera załącznik Nr 5.

pobierz załącznik XLSXZał. Nr 5 do zapytania ofertowego. Drób mrożony 2017r..xlsx (11,50KB)

 

Jaja. Zestawienie ilości materiału zawiera załącznik Nr 6.

pobierz załącznik XLSXZał. Nr 6 do zapytania ofertowego. Jaja 2017r..xlsx (12,32KB)

 

Mrożonki. Zestawienie ilości materiału zawiera załącznik Nr 7.

pobierz załącznik  XLSXZał. Nr 7 do zapytania ofertowego. Mrożonki 2017r..xlsx (12,36KB)

 

Pieczywo. Zestawienie ilości materiału zawiera załącznik Nr 8.

pobierz załącznik XLSXZał. Nr 8 do zapytania ofertowego. Pieczywo 2017r..xlsx (12,34KB)

 

2.            Termin realizacji – 12 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

3.            Kryterium oceny ofert- cena.

4.            Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

                4.1. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze w pierwszym gatunku, z właściwym dla specyfiki danego produktu  terminem ważności.

                4.2. Data dostawy oraz ilości będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie zamówienia telefonicznego lub faksem.

                4.3.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko.  Dostawa na koszt Wykonawcy musi nastąpić w dni robocze od godz. 8.00 – 14.00 do siedziby Zamawiającego za wyjątkiem pieczywa, którego dostawa następuje od poniedziałku do soboty w godz. od 6.00-6.30. Transport do siedziby Zamawiającego powinien odpowiadać wymogom HACCP. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w   stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy.

                4.4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru,   reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie lub faksem. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.

                4.5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostawy i wystawienia faktury.

                4.6. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury każdorazowo za dostarczone produkty. 

                4.7. Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup niezrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru. W przypadku, gdy liczba wychowanków ulegnie zwiększeniu lub zmniejszeniu możliwe jest zwiększenie lub        zmniejszenie ilości zamawianego towaru. Zaznacza się, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w co najmniej 70%.

                4.8. Strony przewidują możliwość zmiany cen określonych w formularzu cenowym w drodze negocjacji po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy i nie częściej niż raz na kwartał. Podwyżka cen określonych w formularzu cenowym nie może być wyższa od wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS za okres od daty ustalenia aktualnie obowiązującej ceny

5.  Informacja o wyborze oferty:

                        5.1 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta  zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oraz o miejscu i terminie zawarcia umowy.

                        5.2 O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi pozostałych oferentów poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej wyniku zapytania ofertowego i wskaże firmę z jej siedzibą, której oferta została wybrana oraz cenę oferty.

6. W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków niniejszego zapytania ofertowego należy przedłożyć:

6. 1. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, uprawniające do wykonywania dostaw tej części żywności, na którą Wykonawca składa ofertę,

6.2. wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu i dat, na rzecz których dostawy/usługi zostały/są wykonane, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że były/są wykonywane lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z obiektywnych przyczyn nie może uzyskać poświadczenia,

6.3. wykaz transportu samochodowego do przewozu żywności (tych części, na które składa ofertę) odpowiadający wymogom HACCP,

6.4 oświadczenie, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do przewozu żywności to znaczy, że mają aktualne badania lekarskie,

6.5 oświadczenie, że dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi realizację zamówienia.

6.6 Dokumenty powinny być złożone  w oryginale lub kopii – poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7. Termin i forma składania ofert: Ofertę prosimy przesłać do dnia 21.12.2016 r. do godz. 15.00, pocztą na adres: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim ul. Korczaka 1, faksem pod numer: 774644112 mailem:   lub

 

 

                                                                              Zatwierdzam:

                                                                              dr Barbara Milewska

                                                                                              Dyrektor Domu Dziecka

                                                                                              im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim

 

 

DOCXZapytanie ofertowe na 2017 r..docx (23,08KB)
 

XLSXZał. Nr 1 do zapytania ofertowego. Produkty różne 2017r..xlsx (15,26KB)
XLSXZał. Nr 2 do zapytania ofertowego. Nabiał 2017r..xlsx (11,92KB)
XLSXZał. Nr 3 do zapytania ofertowego. Owoce i warzywa 2017r..xlsx (13,39KB)
XLSXZał. Nr 4 do zapytania ofertowego. Mięso 2017r..xlsx (12,42KB)
XLSXZał. Nr 5 do zapytania ofertowego. Drób mrożony 2017r..xlsx (11,50KB)
XLSXZał. Nr 6 do zapytania ofertowego. Jaja 2017r..xlsx (12,32KB)
XLSXZał. Nr 7 do zapytania ofertowego. Mrożonki 2017r..xlsx (12,36KB)
XLSXZał. Nr 8 do zapytania ofertowego. Pieczywo 2017r..xlsx (12,34KB)

DOCZAł 9. WZOR_FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY na 2017r,.doc (47,50KB)